×
Αρχική Συνταγές Προϊόντα Τips Μυστικά Επικοινωνία
Αναζήτηση συνταγής
Αναζήτηση

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης
1. Με τον όρο “ionsweets.gr” εννοούμε το σύνολο των δικτυακών τόπων και παρεχόμενων υπηρεσιών, ηλεκτρονικών και μη, που ανήκουν και παρέχονται υπό το domain ionsweets.gr και τα subdomains του.
Με το όρο “χρήστη” εννοούμε το φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται ή και χρησιμοποιεί το ionsweets.gr.
2. Η χρήση του ionsweets.gr συμπεριλαμβάνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στο παρόν.

3. Ο χρήστης των υπηρεσιών του ionsweets.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το ionssweets.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών.

4. Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στο ionsweets.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στο ionsweets.gr.

5. Όλος ο σχεδιασμός του ionsweets.gr, καθώς και το περιεχόμενο του όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το κείμενο και τα γραφικά είναι ιδιοκτησία του ionsweets.gr και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

6. Το ionsweets.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στο ionsweets.gr. Κάθε χρήση του ionsweets.gr κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το ionsweets.gr μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, των εικόνων παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

7. Το ionsweets.gr, και οι αντιπρόσωποί του, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιονδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση του ionsweets.gr ή των περιεχομένων του ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το ionsweets.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

8. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ionsweets.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ionsweets.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του ionsweets.gr παρέχονται «όπως είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το ionsweets.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

9. Το ionsweets.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το ionsweets.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια προγράμματα. Το ionsweets.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση το ionsweets.gr.

10. Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του ionsweets.gr συμφωνεί να:
α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το ionsweets.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες της και
β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Οι πληροφορίες του χρήστη θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει το ionsweets.gr. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε ανατρέξτε στους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κι οι όροι αυτοί περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

11. Το ionsweets.gr παρέχει στους χρήστες τις υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το ionsweets.gr, στην περίπτωση που δεν έχει επιλέξει τη σύνδεση με λογαριασμό facebook ή google+ θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password) και του ονόματος χρήστη (username). Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το ionsweets.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το ionsweets.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

12. Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το ionsweets.gr παρέχει στους χρήστες την ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι συνταγές, το περιεχόμενο κι οι εικόνες παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του ionsweets.gr. Το ionsweets.gr θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να ελέγξει το περιεχόμενο που αναρτάται από τους χρήστες, αλλά λόγω του όγκου του δεν είναι δυνατό να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του ionsweets.gr μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το ionsweets.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις υπηρεσίες του ionsweets.gr. Σε περίπτωση που το ionsweets.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

13. Οι χρήστες του ionsweets.gr συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών για:
i. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
ii. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
iii. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
iv. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του ionsweets.gr.
v. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
vi. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
vii. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
viii. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
ix. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του ionsweets.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
x. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του ionsweets.gr.
xi. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως ενδεικτικά η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

14. Ο χρήστης του ionsweets.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το ionsweets.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το ionsweets.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του ionsweets.gr.

15. Το ionsweets.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το ionsweets.gr ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο ionsweets.gr, των σελίδων χρηστών και όλων των άλλων υπηρεσιών του ionsweets.gr.

16. Από τη στιγμή που ο χρήστης επιλέξει να μοιραστεί ή να δημοσιεύσει κάποια συνταγή, πληροφορία, φωτογραφία ή κάποιο άλλο περιεχόμενο έτσι ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση κάποιος άλλος χρήστης ή χρήστες του ionsweets.gr, τότε αποδέχεται ότι το περιεχόμενο αυτό δε θα είναι ιδιωτικό, θα είναι διαθέσιμο μέσα από το ionsweets.gr και θα είναι προσβάσιμο μέσω των μηχανών αναζήτησης του internet. Για όλο το περιεχόμενο που μοιράζεται ή δημοσιεύει ο χρήστης, δίνει αυτόματα άδεια στο ionsweets.gr να χρησιμοποιήσει, αντιγράψει και να εμφανίσει το περιεχόμενο αυτό με όποιο τρόπο θέλει όπως για παράδειγμα χρήση του υλικού του χρήστη για υπηρεσίες/προϊόντα εκτός αυτών που προσφέρει το ionsweets.gr, χωρίς τη συγκατάθεσή του (χρήστη). Ο χρήστης αναγνωρίζει πως το περιεχόμενο που αναρτά μοιράζεται/δημοσιεύει μπορεί να μεταπωληθεί σε άλλους χρήστες του ionsweets.gr και δε θα πληρωθεί με οποιοδήποτε τρόπο για αυτό. Επίσης αναγνωρίζει πως το ionsweets.gr μπορεί να προωθεί και να μεταπουλάει το περιεχόμενο αυτό σαν μέρος των υπηρεσιών του ionsweets.gr κι όχι μόνο. Το ionsweets.gr δε θα χρησιμοποιήσει το επώνυμο του χρήστη σε συνάρτηση με το περιεχόμενο αυτό χωρίς τη συγκατάθεσή του. Σε περίπτωση που χρήστης του ionsweets.gr κερδίσει κάποιο δώρο είτε με διαγωνισμό είτε με πρόγραμμα επιβράβευσης του ionsweets.gr τότε αυτομάτως αποδέχεται πως το ionsweets.gr έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να δημοσιεύσει το όνομα, το επώνυμό του, το δώρο που κέρδισε καθώς και το λόγο για τον οποίο κέρδισε το δώρο.

17. Ο χρήστης Θα πρέπει να έχει την πλήρη άδεια από τους νόμιμους ιδιοκτήτες για όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύει στο ionsweets.gr. Το ionsweets.gr δεν είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση ή συντήρηση του περιεχομένου που ο χρήστης καταχωρεί στο ionsweets.gr. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δημιουργία και διατήρηση εφεδρικών αρχείων του περιεχομένου του.

18. Το ionsweets.gr διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιεί ή διαγράφει κάθε λογαριασμό του οποίου ο χρήστης παραβιάζει με κάποιο τρόπο τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, ή είναι ανενεργός (δηλαδή δεν έχει κάνει login στο ionsweets.gr σε ένα διάστημα 6 μηνών ή και περισσότερο).

19. Το ionsweets.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

20. Ο χρήστης του ionsweets.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το ionsweets.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός έχει διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του ionsweets.gr. Σε περίπτωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, η ευθύνη του ionsweets.gr περιορίζεται στην απομάκρυνση του εν λόγου υλικού μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τον δικτυακό χώρο, από την στιγμή που ενημερωθεί εγγράφως με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα πνευματικά δικαιώματα.

21. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ionsweets.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ionsweets.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το ionsweets.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ionsweets.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Σε περίπτωση που δημοσιευθεί από το ionsweets.gr, εν άγνοια του, οτιδήποτε υπόκειται στους νόμους σχετικά με δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κι ο νόμιμος κάτοχός θελήσει την απομάκρυνσή του, η ευθύνη του ionsweets.gr περιορίζεται στο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες απομάκρυνσής του υλικού αυτού σε εύλογο χρονικό διάστημα με την προϋπόθεση πως ο νόμιμος κάτοχός ειδοποιήσει το ionsweets.gr και είναι σε θέση να υποδείξει τα δικαιώματά του. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του ionsweets.gr εκτός κι αν αυτό περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες που προσφέρει το ionsweets.gr.

22. Το ionsweets.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία η οποία μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σε βάρος του χρήστη/επισκέπτη επειδή βασίστηκε σε οποιαδήποτε πληροφορία, άποψη, συμπέρασμα ή σύσταση που περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα, ανεξαρτήτως εάν αυτή η απώλεια ή η ζημία προκαλείται από οποιοδήποτε σφάλμα ή αμέλεια εκ μέρους του ionsweets.gr ή όχι. Το ionsweets.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε αλλαγές ή διορθώσεις του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

23. Το ionsweets.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το ionsweets.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια προγράμματα. Το ionsweets.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

24. Με τη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη ή/και την καταγραφή της συνταγής του, θεωρείται ότι έχει παράσχει αυτοδίκαια στο ionsweets.gr τη συγκατάθεσή του και την άδεια σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 για την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Το ionsweets.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών σχετικών με προϊόντα και υπηρεσίες, που το ionsweets.gr ή συνεργαζόμενες με αυτό εταιρείες, διαθέτουν στο κοινό.

25. Το περιεχόμενο, οι πληροφορίες, οι συνταγές και τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο ionsweets.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη του ionsweets.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το ionsweets.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι χρήστες του ionsweets.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

26. Το ionsweets.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η σύνδεση με οποιαδήποτε ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη.

27. Τα newsletters τα οποία τυχόν λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) ο χρήστης του ionsweets.gr, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ionsweets.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το ionsweets.gr διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

28. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ionsweets.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

29. Το ionsweets.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:
α) ο χρήστης πρέπει να διατηρεί σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και
β) ο χρήστης δεν μπορεί να τροποποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάσει δημοσίως, ή να διανείμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν. Δε θα πρέπει να παριστάνει άλλο πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή να παρουσιάζει με ψευδή τρόπο τη σχέση του με ένα πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο. Δε θα πρέπει να παρεμβαίνει με τη λειτουργία των υπηρεσιών του ionsweets.gr. Δε θα πρέπει να προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στους server του ionsweets.gr με κανέναν άλλον τρόπο πέρα από τη φυσιολογική χρήση των υπηρεσιών του.

Εγγραφείτε εδώ:
ion
Επισκεφθείτε επίσης:
ion
Ακολουθήστε μας:
Βρείτε μας στους επίσημους λογαριασμούς μας
@Amigdalou.ION @iongiapanta