Η εταιρεία

 Τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας εφαρμόζονται ήδη παγκοσμίως τα τελευταία 20 χρόνια. Βασικός στόχος ήταν να μπορεί να πιστοποιείται από τρίτο μέρος η ποιότητα λειτουργίας μιας επιχείρησης, ώστε να αρθούν οι ενδοιασμοί και οι επιφυλάξεις των χρηστών ή καταναλωτών των προϊόντων. Εν συνεχεία όμως, αποδείχθηκε ότι αποτελούν ένα πολύ καλό εργαλείο Διοικήσεως για τις επιχειρήσεις, που οδηγεί σε μία τάξη λειτουργίας και τελικά σε ελάττωση του λειτουργικού κόστους. Το ISO 9001:2008 είναι το Πρότυπο το οποίο δίδει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Το Πρότυπο αυτό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην δέσμευση της Διοίκησης για την Ποιότητα και στην συνεχή παρακολούθηση από την Διοίκηση της λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας. Επίσης, μεγάλη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη Πολιτικής Ποιότητας, η οποία πρέπει αφενός να εμπεριέχει συγκεκριμένους ποσοτικοποιημένους στόχους και αφετέρου να καλύπτει την αντιμετώπιση των πελατών ως προς την διερεύνηση και ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. Το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 «Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων-Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων» αποσκοπεί στην εναρμόνιση, σε παγκόσμια κλίμακα, του τρόπου εφαρμογής των διεθνώς αποδεκτών αρχών HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) από τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων, ώστε να διατίθενται ασφαλή τρόφιμα στον καταναλωτή.

Ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, διασφαλίζει την ασφάλεια τροφίμων σε όλη την έκταση της αλυσίδας τροφίμων μέχρι την κατανάλωση συνδυάζοντας τα παρακάτω κοινώςαποδεκτά βασικά συστατικά στοιχεία:

  • αμοιβαία επικοινωνία στην αλυσίδα τροφίμων
  • συστημική διαχείριση
  • προαπαιτούμενα
  • αρχές HACCP

Η διασφάλιση της παροχής ασφαλών τροφίμων στον καταναλωτή προϋποθέτει την επικοινωνία ανάμεσα στις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων ώστε να αναγνωρίζονται, να αξιολογούνται και να ελέγχονται κατάλληλα οι κίνδυνοι ανά επιχείρηση. Η επικοινωνία με τους πελάτες και τους προμηθευτές για τους αναγνωρισμένους κινδύνους και τα λαμβανόμενα προληπτικά μέτρα ελέγχου θα βοηθήσει στο σαφέστερο προσδιορισμό των απαιτήσεων, π.χ. σχετικά με την σκοπιμότητα και τη δυνατότητα ικανοποίησής τους και την επίπτωση στο παραδοτέο, τελικό προϊόν.
Η συστημική προσέγγιση (οι δραστηριότητες διαχείρισης αντιμετωπίζονται ως ένα σύστημα δραστηριοτήτων) για τη διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων επιβάλλεται σήμερα και συμβάλλει στη δημιουργία επαρκούς εμπιστοσύνης για την επίτευξη του στόχου που είναι η ασφάλεια τροφίμων και η μη πρόκληση βλάβης στη υγεία του καταναλωτή.
Το Πρότυπο αυτό εισάγει το συνδυασμό του σχεδίου HACCP με τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCPs) και τα προαπαιτούμενα προγράμματα. Η ανάλυση κινδύνων είναι η βασική διεργασία για ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, καθώς η διεξαγωγή της ανάλυσης κινδύνων βοηθά στην οργάνωση της απαιτούμενης γνώσης για την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού συνδυασμού προληπτικών μέτρων ελέγχου.

Πιστοποιήσεις : Η Εταιρεία ΙΟΝ εφαρμόζει συστήματα ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγικής διαδικασίας για την ορθή εφαρμογή τους ,από Διεθνείς Φορείς Πιστοποίησης. Συγκεκριμένα: