Η εταιρεία

Έρευνα & Ανάπτυξη/Ποιοτικός Έλεγχος

Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D): Στην ΙΟΝ λειτουργεί τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Το τμήμα έχει πολλές δραστηριότητες και διαθέτει εξοπλισμό Pilot-Plant (παραγωγή σε εργαστηριακή/ μικρή κλίμακα) στο οποίο μπορούν να γίνουν οι απαιτούμενες εργαστηριακές δοκιμές.

Στις δραστηριότητες του τμήματος περιλαμβάνονται:

 • Προδιαγραφές και επιλογή των χρησιμοποιούμενων προϊόντων και των παραγωγικών διαδικασιών.
 • Τεχνικές προδιαγραφές όλων των παραγομένων προϊόντων και των παραγωγικών διαδικασιών.
 • Βελτίωση και σταθεροποίηση των προϊόντων και των παραγωγικών διαδικασιών
 • Μείωση κόστους για Α’ ύλες, προϊόντα, παραγωγικές διαδικασίες.
 • Διαχείριση προϊόντων προς αναβιομηχάνευση με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων.
 • Πραγματοποίηση εργαστηριακών δοκιμών για Α’ ύλες, παραγωγικές διαδικασίες και νέα προϊόντα.
 • Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο τεχνικό (τμήματα), τεχνολογικό (νέες τεχνολογίες, νέες παραγωγικές διαδικασίες) τομέα καθώς και στον τομέα Α’ υλών.
 • Επαφή με αρχές και φορείς για τεχνικά θέματα όπως νομοθεσία, επισήμανση, διατροφικά κλπ.
 • Έρευνα των παραπόνων των πελατών.
 • Τεχνική υποστήριξη επαγγελματιών πελατών (για τη σωστή χρήση των προϊόντων).

Ποιοτικός Έλεγχος: Τα παραγόμενα από την εταιρεία ΙΟΝ προϊόντα πληρούν τις τεθείσες για κάθε προϊόν προδιαγραφές (οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές και από τον καταναλωτή) και εξασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια του καταναλωτή. Για την επίτευξη αυτών των στόχων λειτουργεί σύστημα ποιοτικού ελέγχου και σύστημα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).

Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και περιλαμβάνει έλεγχο Α’υλών, υλικών συσκευασίας, ενδιαμέσων προϊόντων, παραγωγικών διαδικασιών και τελικών προϊόντων. Γίνονται όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι καθ’ όλη την διάρκεια της παραγωγής και καθημερινός οργανοληπτικός έλεγχος όλων των παραγομένων ειδών. Γίνονται τακτικοί έλεγχοι όλων των παρτίδων Α’ υλών. Επίσης γίνονται αναλύσεις στο κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο. Οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου είναι οι διεθνώς εφαρμοζόμενες για τα αντίστοιχα προϊόντα.

Η εφαρμογή του συστήματος HACCP σύμφωνα με την οδηγία 93/43 της Ε.Ε., εξασφαλίζει τον καταναλωτή από φυσικούς, χημικούς και μικροβιολογικούς κινδύνους.