Η εταιρεία

 Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου σύμφωνα με τα ΕΛΠ για τη χρήση 2015

Καθαρή Θέση: 50.442.688,88
Σύνολο Υποχρεώσεων: 80.577.155,46
Σύνολο Άυλων & Ενσώματων Παγίων Στοιχείων: 49.254.564,25
Σύνολο Ενεργητικού: 131.069.468,28
Κύκλος Εργασιών: 108.473.250,97
Καθαρά Κέρδη προ Φόρων: 2.757.302,00
Μ.Ο. Προσωπικού: 946