Η εταιρεία

 Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου σύμφωνα με τα ΕΛΠ για τη χρήση 2014

Καθαρή Θέση: 49.441.462,67
Σύνολο Υποχρεώσεων: 80.460.163,68
Σύνολο Άυλων & Ενσώματων Παγίων Στοιχείων: 51.070.215,12
Σύνολο Ενεργητικού: 129.901.626,35
Κύκλος Εργασιών: 104.951.951,54
Καθαρά Κέρδη προ Φόρων: 2.829.737,97
Μ.Ο. Προσωπικού: 959